Notebook-Akkus für IBM

IBMIBM AkkutypenIBM ThinkPad  
Artikel 465 Artikel
Artikel Preis

Akku für IBM ThinkPad 380CE NiMH

8,4V, 4000mAh/34Wh, NiMH, Schwarz, 125,20mm x 86,00mm x 20,80mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad 380CS NiMH

8,4V, 4000mAh/34Wh, NiMH, Schwarz, 125,20mm x 86,00mm x 20,80mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad 380CSE NiMH

8,4V, 4000mAh/34Wh, NiMH, Schwarz, 125,20mm x 86,00mm x 20,80mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad 380D NiMH

8,4V, 4000mAh/34Wh, NiMH, Schwarz, 125,20mm x 86,00mm x 20,80mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad 380D Pentium II Modelle NiMH

8,4V, 4000mAh/34Wh, NiMH, Schwarz, 125,20mm x 86,00mm x 20,80mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad 380E NiMH

8,4V, 4000mAh/34Wh, NiMH, Schwarz, 125,20mm x 86,00mm x 20,80mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad 380E Pentium II Modelle NiMH

8,4V, 4000mAh/34Wh, NiMH, Schwarz, 125,20mm x 86,00mm x 20,80mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad 380ED

8,4V, 4000mAh/34Wh, NiMH, Schwarz, 125,20mm x 86,00mm x 20,80mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad 380ED Pentium II Modelle NiMH

8,4V, 4000mAh/34Wh, NiMH, Schwarz, 125,20mm x 86,00mm x 20,80mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad 380XD NiMH

8,4V, 4000mAh/34Wh, NiMH, Schwarz, 125,20mm x 86,00mm x 20,80mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad 380XD Pentium II Modelle NiMH

8,4V, 4000mAh/34Wh, NiMH, Schwarz, 125,20mm x 86,00mm x 20,80mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad 380Z NiMH

8,4V, 4000mAh/34Wh, NiMH, Schwarz, 125,20mm x 86,00mm x 20,80mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad 380Z Pentium II Modelle NiMH

8,4V, 4000mAh/34Wh, NiMH, Schwarz, 125,20mm x 86,00mm x 20,80mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad 390 390E 1700

9,6V, 4000mAh/38Wh, NiMH, Schwarz, 156,50mm x 88,00mm x 30,00mm
59,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad 390 NiMH

9,6V, 4000mAh/38Wh, NiMH, Schwarz, 156,50mm x 88,00mm x 30,00mm
59,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad 390 Serie NiMH

9,6V, 4000mAh/38Wh, NiMH, Schwarz, 156,50mm x 88,00mm x 30,00mm
59,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad 390E NiMH

9,6V, 4000mAh/38Wh, NiMH, Schwarz, 156,50mm x 88,00mm x 30,00mm
59,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad 390X NiMH

9,6V, 4000mAh/38Wh, NiMH, Schwarz, 156,50mm x 88,00mm x 30,00mm
59,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad 570

10,8V, 4000mAh/43Wh, Li-Ion, Schwarz, 173,00mm x 85,30mm x 13,70mm
74,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad 570 Serie

10,8V, 4000mAh/43Wh, Li-Ion, Schwarz, 173,00mm x 85,30mm x 13,70mm
74,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad A (A20 / A21)

10,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 269,60mm x 61,00mm x 22,80mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad A (A21e/A22e)

10,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 145,10mm x 89,63mm x 22,35mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad A20

10,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 269,60mm x 61,00mm x 22,80mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad A20 Serie

10,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 269,60mm x 61,00mm x 22,80mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad A20M

10,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 269,60mm x 61,00mm x 22,80mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad A20P

10,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 269,60mm x 61,00mm x 22,80mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad A21

10,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 269,60mm x 61,00mm x 22,80mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad A21e

10,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 145,10mm x 89,63mm x 22,35mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad A21M

10,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 269,60mm x 61,00mm x 22,80mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad A21P

10,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 269,60mm x 61,00mm x 22,80mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad A22e

10,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 145,10mm x 89,63mm x 22,35mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad A22M

10,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 269,60mm x 61,00mm x 22,80mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad A22P

10,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 269,60mm x 61,00mm x 22,80mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad G40

10,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 87mm x 21mm
39,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad G40 9200mAh

10,8V, 9200mAh/99Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 87mm x 21mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad G40 Serie

10,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 87mm x 21mm
39,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad G40 Serie 9200mAh

10,8V, 9200mAh/99Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 87mm x 21mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad G40-2384

10,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 87mm x 21mm
39,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad G40-2384 9200mAh

10,8V, 9200mAh/99Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 87mm x 21mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad G40-2387

10,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 87mm x 21mm
39,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad G40-2387 9200mAh

10,8V, 9200mAh/99Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 87mm x 21mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad G40-2388

10,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 87mm x 21mm
39,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad G40-2388 9200mAh

10,8V, 9200mAh/99Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 87mm x 21mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad G40-2389

10,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 87mm x 21mm
39,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad G40-2389 9200mAh

10,8V, 9200mAh/99Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 87mm x 21mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad G41 Serie

10,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 87mm x 21mm
39,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad G41 Serie 9200mAh

10,8V, 9200mAh/99Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 87mm x 21mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad G41-2881

10,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 87mm x 21mm
39,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad G41-2881 9200mAh

10,8V, 9200mAh/99Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 87mm x 21mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad i 1200 Serie Li-Ion

14,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 152,80mm x 75,20mm x 20,00mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad i 1200 Serie NiMH

9,6V, 4500mAh/43Wh, NiMH, Schwarz, 157,10mm x 75,20mm x 20,20mm
59,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad i 1300 Serie Li-ion

14,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 152,80mm x 75,20mm x 20,00mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad i 1300 Serie NiMH

9,6V, 4500mAh/43Wh, NiMH, Schwarz, 157,10mm x 75,20mm x 20,20mm
59,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad i 1400 Modelle: 2611-XXX

14,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 163,20mm x 77,15mm x 26,60mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad i 1500 Modelle: 2611-XXX

14,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 163,20mm x 77,15mm x 26,60mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad i 1700 Serie NiMH

9,6V, 4000mAh/38Wh, NiMH, Schwarz, 156,50mm x 88,00mm x 30,00mm
59,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad i1200/ 1300

14,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 152,80mm x 75,20mm x 20,00mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad i1200/ 1300

9,6V, 4500mAh/43Wh, NiMH, Schwarz, 157,10mm x 75,20mm x 20,20mm
59,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad i1400 Modelle: 2621-xxx

10,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 143mm x 96mm x 19mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad i1400 Modelle: 2651-xxx

10,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 143mm x 96mm x 19mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad i1400/ i1500

10,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 143mm x 96mm x 19mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad i1500 Modelle: 2621-xxx

10,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 143mm x 96mm x 19mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad i1500 Modelle: 2651-xxx

10,8V, 7800mAh/84Wh, Li-Ion, Schwarz, 143mm x 96mm x 19mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad R40e

10,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 156mm x 83mm x 21mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM Thinkpad R40e

10,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 156mm x 83mm x 21mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad R50 5200mAh

10,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 59mm x 21mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad R50 7800mAh

10,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 226mm x 80mm x 20mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad R500 5200mAh

10,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 59mm x 20mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad R50E 5200mAh

10,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 59mm x 21mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad R50E 7800mAh

10,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 226mm x 80mm x 20mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad R50P 5200mAh

10,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 59mm x 21mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad R50P 7800mAh

10,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 226mm x 80mm x 20mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad R51 Serie 5200mAh

10,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 59mm x 21mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad R51 Serie 7800mAh

10,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 226mm x 80mm x 20mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad R51E 5200mAh

10,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 59mm x 21mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad R51P 5200mAh

10,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 59mm x 21mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad R52 Serie 5200mAh

10,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 59mm x 21mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad R52 Serie 7800mAh

10,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 226mm x 80mm x 20mm
49,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad R52P 5200mAh

10,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 59mm x 21mm
44,90 € * in den Warenkorb

Akku für IBM ThinkPad R60 Serie 5200mAh

10,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 59mm x 20mm
44,90 € * in den Warenkorb
* alle Preise inkl. MWST zzgl. Versandkosten
465 Artikel

Ihre Vorteile

SSL SSL-verschlüsselte Datenübertragung
Sicherer Einkauf mit Geld zurück Garantie
PayPal Paypal
Master Card Mastercard
Visa Visa
Giro Pay Giropay
Überweisung Überweisung
Schnelle Lieferung Schnelle
Lieferung
 

Bewertungen

  • Alexander L.:Tolle Beratung am Telefon und sehr schnelle Lieferung! Bin sehr zufrieden!

  • Daniel P.:Es tut uns leid, aber mein Dell XPS L502X Produkt 5200mAh kann vorbestellt ändern?

  • K.-W. M.:Mit PayPal Zahlungsbuchung und Liefereingang an gleichen Tag (dienstags) bei Bestellung freitags nachts schon am Dienstag morgens geliefert. Besser gehts nicht. Vielen Dank.

  • Rolf H.:Superschnell wurde mein neuer Notebook-Akku geliefert. In nur einem Tag. Ich bin voll und ganz zufrieden.

  • Lutz J.:Mein Akku war leider nicht auf Lager. Er konnte aber trotzdem noch sehr schnell geliefert werden. Meinen nächsten Akku werde ich wieder hier bestellen. Vielen Dank und schöne Grüße!

  • Thomas E.:Übersichliche Auswahl, faire Preise, schnelle Lieferung, Empfehlenswerter Händler!

  • wolfgang G.:Super Servic,Empfehlenswert

  • Sascha E.:Gestern Nachmittag bestellt und heute um 10.45 Uhr geliefert bekommen. Also das nenne ich Flott. Und es handelt sich, so ganz nebenbei bemerkt, um einen Markenakku aus gutem Hause. :-) Wenn der Service bei einer evtl. Reklamation genauso ist....Hut ab. Daumen hoch....

  • Oliver J.:Spitzenservice! Bestellt, bezahlt, 2 Tage später da. 100 ige Ware! Vielen Dank. Prima Internethändler

  • Conny P.:Sehr guter Kundenservice. Preis/Leistung unschlagbar. Von A-Z Angebot, Bestellung, Bestätigung, Information, Lieferung, Zahlungsmöglichkeiten alles sehr professionell. Vielen Dank. Sehr zu empfehlen. Gerne mal wieder.

 


Bestellung

Artikel 0
Total 0,00 € *
zum Warenkorb